logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


pic preview2 pic preview
 แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เพื่อยกกระดาษ A4)
 การขับเคลื่อนตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร (จำแนกตามความพร้อม)
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560
   

 

วีดิทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโบาย


มอบนโยบาย ตอนที่ 1 มอบนโยบาย ตอนที่ 2

 

 

 

 

 

 

อ่าน 526 เวลา

vision cpd update