กรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึง
ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23  
CPD
CALLCENTER มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง


ผลงานรัฐบาล 6 เดือน
facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์
QR Code กรมส่งเสริมสหกรณ์
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (Call Center)
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (Call Center)

วันที่ 5 ต.ค. 2558
 
     กรมส่งเสริมสหกรณ์ตระหนักถึงความสำคัญของการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร จึงมีนโยบายให้บริการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ สำหรับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประชาชนทั่วไป ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนให้สามารถเข้าถึงบริการข้อมูลได้อย่างทั่วถึง สะดวก และรวดเร็ว ผ่านทางโทรศัพท์ ทั้งนี้สามารถติดต่อรับบริการข้อมูลได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 281 3095 , 02 281 1900 ซึ่งแบ่งการบริการออกเป็นหัวข้อหลักดังนี้

กด 1 รับฟังข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กด 2 โครงการกองทุน และเงินช่วยเหลือ
กด 3 ติดต่อสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
กด 4 ติดต่อหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์
กด 5 รับข้อมูลเอกสารทางเครื่องโทรสาร
กด 6 ฝากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
*จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์